Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - retorik00

OVERSIGT OVER ARTIKELSERIE OM


Retorik og politik

Fem artikler om retorikken i forhold til den politiske debat i Danmark i det nye årtusinde.

De fem artikler har fællestitlen 'Fordummelse og naivitet i politik'.

Artiklerne er foranlediget og inspireret af retorikeren Christian Kocks bog 'De svarer ikke - Fordummende uskikke i den politiske debat' (Gyldendal. 2011), men har væsentlige kritiske bemærkninger til dennes grundsynspunkter og smalle opfattelse af retorikken.Artiklerne i kronologisk rækkefølge uden angivelse af afsnit:

I   -   Grundproblematik   (4.3.11.)
II  -   Politikernes uskikke   (8.3.11.)
III -   Vælgernes naivitet   (10.3.11.)
IV  -   Indvandrerdebatten   (14.3.11.)
V   -   Den smalle retorik fejler   (17.3.11.)Artiklerne i kronologisk rækkefølge med angivelse af afsnit:

I - Grundproblematik  (4.3.11.)

Udlændingeloven  -   Ledelsesniveauet  -   Mediedækning  -   Politik er ikke videnskab
Debatniveauet  -   Argumentationsdemokrati  -   Det folkeligeII - Politikernes uskikke   (8.3.11.)

Spin og spindoktorer  -   Talfnidder og talfusk  -   Nysprog  -   To ruter til menneskesjælen
Motivpådutning  -   'Stråmænd' og meningspådutning  -   Udenomssnak
Den aktuelle regeringsrokade  -   Det irrationelleIII - Vælgernes naivitet  (10.3.11.)

Regeringsrokaden  -   Ringeagten  -   Beskyldninger om løgn
Sproglig forarmelse  -   Debatniveau  -   Værdikamp  -   NaivitetIV - Indvandrerdebatten  (14.3.11.)

Tonen  -   Ringeagten  -   Generalisering  -   Dikotomi  -   Meningspådutning  -   Sindelagsetik
Bjælken i dit eget øje  -   'Ikke-svar'  -   Kocks konklusion  -   Jernesalts konklusion  -  V - Den smalle retorik fejler  (17.3.11.)

Retorisk appel  -   Politisk humor  -   Satire  -   Framing   -   Påvirkningsruter  -
Politisk psykologi  -   Det ubevidste  -   Demokrati  -   Partiernes svigt  -   HelhedsrealismenDen endelige vurdering af Christian Kocks analyser blev, at alle hans kritikpunkter er relevante og ofte meget rammende, men de er helt utilstrækkelige, fordi de ensidigt fokuserer på argumentsproblematikken. De ser nemlig bort fra alt det overordnede i de problemstillinger der behandles. Kock koncentrerer sig om det forstandsmæssige, og det vil sige det der i den teoretiske retorik med rod i græsk filosofi kommer ind under begrebet 'logos', mens han stort set abstraherer fra alt det der kommer ind under begreberne 'etos' og 'patos' som Aristoteles sideordnede med 'logos', og som er helt centrale for den komplementære helhedsrealisme.

Retorik eller talekunst appellerer ret beset ikke alene til forstanden (logos), men også til moralen (etos) og lidenskaben (patos), og sådan har det været fra tidernes morgen, altså fra før teorier som sådanne dukkede op. Det er først nutidige teoretikere som Christian Kock der kan finde på at indsnævre den til en gang ret typisk rationalisme, der nok accepterer det vi kalder det irrationelle som noget faktisk eksisterende, men prøver at skyde det ud som noget underordnet, uforståeligt og ofte skræmmende.

Men som det allerede ses i analyserne af indvandrerdebatten (artikel IV), så kan retorikken ikke adskilles fra substansen i debatten sådan som Kock ihærdigt og systematisk prøver. Derfor kan det siges ligeud, at retorikeren Christian Kocks afsnit om indvandrerdebatten i hans udmærkede bog om den politiske debats form ikke blot kan tages som et lærestykke i politikernes uskikke og begrænsning, men også som et lærestykke i Kocks egen begrænsning.

Ganske særligt må det pointeres at politik som sådan aldrig - som Kock tror - bliver videnskab. En politologi og en retorik der ser bort fra det irrationnelle bliver heller aldrig dækkende eller tidssvarende videnskab. Oplysning er en god og nødvendig ting, men alle borgere er ikke oplyste, og de stiler ikke i lige grad efter at blive det. Og dog er der en sammenhængskraft i ethvert fællesskab, ethvert folk og enhver kultur, og den beror i allehøjeste grad på en slags oplysning, men vel at mærke en art kollektiv oplysning, en genuin folkeoplysning af irrationel karakter. Og den er det livsvigtigt at forstå, men også at have direkte føling med.

Ud fra denne betragtning kan demokratiet hverken ses som et argumentationsdemokrati eller et konsensusdemokrati. Men til en vis grad kan det opfattes som et samtaledemokrati i betydning et demokrati hvis processer på samtaleniveau og oplysningsniveau i vid udstrækning er ubevidste og derfor aldrig kan analyseres til ende eller fuld åbenhed og belysning. Her indgår i allerhøjeste grad såvel humor som overordnede religiøse eller helhedsrealistiske forestillinger.Som det gerne skulle være fremgået af ovenstående og de fire første artikler om naiviteten og fordummelsen i politik er undertegnede principielt enig med retorikeren Christian Kock i at debatniveauet efterhånden er blevet for lavt, alt for lavt, men jeg er langt fra enig i at det kun skyldes at politikerne er blevet for dårlige til at argumentere.

Hvad både politikere, kommentatorer, vælgere og videnskabelige eksperter savner er forståelsen for at den danske model for demokrati - af nogle kaldt 'samtaledemokratiet' - ybgger på et irrationelt fænomen som en kender engang bestemte som "troen på det ubevidste i mennesket som noget godt". Det er rammende bestemmelse, fordi den forudsætter selve det ubevidste som en væsentlig faktor i samfunds- og kulturlivet. Og netop dette ubevidste går retorikeren Christian Kock lige som så mange andre af tidens rationelle forskere og kommentatorer konsekvent udenom. Det ses også i at de i realiteten går uden om psykologien, humoren og religionen.

Den smalle retorik af den art som Christian Kock leverer må siges at fejle, fordi den er overfladisk, formel og æstetisk. Den får aldrig føling med virkeligheden og dennes dynamiske fundamentalkræfter der bestemmer udviklingen gennem et yderst komplekst og vanskeligt gennemskueligt spil hvoraf debat kun er ét element.

Man kan udmærket tale om et lavt debatniveau i den løbende politiske debat både her i landet og ude omkring i verden, men debatniveauet kan ikke højnes til et tidssvarende niveau alene ved undervisning i retorik og argumentationskunst, det er derimod selve den herskende naivitet med hensyn til den grundlæggende erkendelsesteori og dybdepsykologi der skal afsløres og om muligt ophæves.

Alt dette og mere endnu belyses i de fem artikler med henvisninger til mange relevante artikler på Jernsalt, herunder ikke mindst grundfilosofien der først og fremmest kan læses i Jernesalts 2009-filosofi med tilhørende essay om Religion som emergent fænomen i biologien.Opmærksomheden henledes også i denne forbindelse på, at Jernesalt ikke skrives af akademisk interesse, men af eksistentiel. Dette betyder bl.a. at der tilstræbes almindelig redelighed i brug af kilder og referat af andres meninger, men kun sjældent gives noter med eksakte referencer. Hjemmesiden skal først og fremmest læses eksistentielt, dvs med henblik på at udfordre egne subjektive meninger.

Nærmere herom kan læses i artiklen At læse Jernesalt. Blandt hedder det, at formålet med at tage emnerne op til behandling på Jernesalt ud fra den grundliggende filosofi ikke primært er polemisk, men derimod - som det fremgår af Programerklæringen af 2.6.02. - at belyse dem på en sådan både sagligt forsvarlig og personligt engageret måde at det giver stof til eftertanke, endda helst stilfærdig eftertanke.

Dette betyder for det første at JERNESALT ikke lægger op til debat om emnerne og derfor heller ikke optager debatindlæg på siderne, men naturligvis gerne besvarer seriøse spørgsmål og gerne modtager specifikke oplysninger om deciderede fejl i givne data, hvis sådanne måtte forekomme. De vil da uden videre blive rettet. - Se e-mail-adressen under Kontakt.

For det andet indebærer formålet at der stilles den forventning til læseren at denne ikke bare umiddelbart reagerer på de fremsatte meninger ved at fare i blækhuset eller i tastaturet med sin indsigelse, men derimod giver sig tid til at tænke over det fremsatte og gerne til også at læse lidt videre på siderne - enten i den pågældende artikel eller i de henvisninger til andre artikler der gives i selve teksten eller efter tekstens afslutning. Meningen er ikke at læseren skal overbevises om noget, men lade sine egne meninger konfrontere med et andet menneskes gennemreflekterede filosofi og holdninger.

Jan JernewiczHenvisninger:

Christian Kock: De svarer ikke. Fordummende uskikke i den politiske debat. (Gyldendal. 2011)Relevante artikler på Jernesalt:

'Jernesalts 2009-filosofi'
Artikelserie om ontologi (læren om at være)

Menneskets virkelighedsopfattelse I-VII
med afsnittet: Sproget og virkeligheden:
  - Sproget bryder situationsafhængigheden
  - Tungemål og skriftsprog
  - Sprogets dimensioner
  - Sprogets barrierer
  - Dagligsprog og modersmål
  - Jargon og slang
  - Dagligsprogets stabilitet
  - Sprogets musik

Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
Etik og eksistens   (om etikkens placering i den menneskelige eksistens)
Konsistens-etikkens Ti Bud
Ansvarlighed  (10.1.07.)
Menneskesyn og politik  (13.8.10.)Politik

Irakkrigens begrundelse - en strid om kejserens skæg
Bush-doktrinen
Muhammed-sagen  (oversigt over Jernesalt-artikler)
Oversigt over artikler om Danmark og de politiske partier
Komplementaritet mellem tryghedsprincippet og frihedsprincippet
Sohn-syndromet som del af det generelle APESE-syndromHumor

Er humor den 6. våbenart?
Storm P.
Bo Bojesen
Klaus Albrectsen
Tegning af profeten med en lille bombe i turbanen Humor og tragedieMedier

Wikileaks kontra magthaverne  (26.10.10.)
Skal man bare svine sine modstandere til på Facebook?  (27.4.10.)
Blogs som narresutte  (21.10.09.)
Politiken mod Politiken
- 125 års slag for oplysning og modernitet eller hvad?
  (14.10.09.)
Mediedækning af krig og konflikt - kontra oplysning  (2.2.09.)
Dagbladene under pres  (19.4.07.)
At læse Jernesalt  (6.12.06.)
Politiken og det ydre skin  (11.10.06.)
Weblogs og eksistenslogs  (7.8.06.)
Dannelsens hemmelighed og udfordring  (20.9.04.) om bl.a. mediernes rolle i dannelsen
Medieskabt tortur-hysteri  (5.8.04.)
Er samfundet blevet selskabeligt? > Eller er dette bare en medieforskers postmodernistiske tese?
Politik og medier Er politikerne i det gennem-medialiserede samfund dømt til populisme?
Eksperterne, pressen og folkestyretPsykologi

De psykiske fundamentalkræfter  (2.4.09.)
De psykiske grundprocesser
Jeget og selvet
Selvet - sjælen - ånden
Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi
Er der en særlig psykisk energi?  (15.7.07.)
Sjæl og hjerne
Hjerne og sjæl
Troen på det ubevidste i mennesket som noget godt
Hvad er egentlig bevidsthedsforskning? (31.7.10.)Sproget

Myte, ord og billede (herunder 'syndefaldet'
Kan alle vore forestillinger dekonstrueres?  (25.04.08.)
Sprogpsykologisk aksiom
Sprog og forførelse - Forførelsens kunst III
Skadelig sprogblomstring? (i rapper-sproget)
Sproget og virkelighedenErkendelse

David Favrholdts filosofiske codex
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet  (13.1.11)

Bohrs banebrydende filosofi ifølge Favrholdt  (23.12.10.)
Platon - europæisk filosofis problemskabende grundlægger  (6.12.10.)
Jørn Lund, sproget og virkeligheden  (24.9.10.)
Favrholdts fejlbehæftede filosofiske forordninger
- kritik af David Favrholdts 'Filosofisk codex'

Manifest 2010 om tidssvarende eksistentiel dannelse  (2.6.10.)
Religion som emergent fænomen i biologien  (24.12.09.)
Erkendelsens forudsætninger(12 afsnitom 'Den komplementære helhedsrealisme')
Erkendelsen  (5. afsnit af Værdimanifestet - 13.8.04.)Artikler om Danmark
Artikler om Medier
Artikler om Samfund
Artikler om Etik
Artikler om Psykologi
Artikler om Erkendelse
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om Humor
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal