Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-bog22newton

PRÆSENTANTION AF E-BOG FRA JERNESALT - 20.9.15.

Isaac Newton og menneskets eksistentielle udfordringIndledning til bogen:

Det kan umiddelbart se lidt mærkeligt ud at udgive et essay om fysikeren Isaac Newton sammen med udvalgte essays og artikler om eksistens og videnskab samt om oplysning og den aktuelle krise i den politiske og kulturelle situation. Men med den geniale fysiker der i sidste halvdel af 1600-tallet fandt den matematiske løsning på tyngdekraften og opdagede lysets spektralfarver forholdt det sig sådan, at han var dybt engageret i udforskningen af de almene eksistentielle problemer. Han kunne imidlertid ikke finde løsningen på dem, og der er stadig i vor tid et flertal af menne-sker der tumler med dem uden at kunne finde noget svar.

Ydermere er der for nylig udkommet en stor og grundig biografi om Newton der for første gang på dansk redegør ganske omhyggeligt for Newtons årelange, indtil 1938 stort set hemmeligholdte beskæftigelse med alkymistiske og teologiske problemer. De var direkte foranlediget af den eksistentielle søgen han aldrig nåede frem til holdbare svar på - og det var der en god grund til, men den går biografien udenom. Biografien er skrevet af den danske filosof Carl Henrik Koch, men det karakteristiske er desværre at han netop ikke indlader sig på selv at svare på problemerne eller blot at påpege grunden til at Newton aldrig kunne finde svarene.

Da undertegnede mener at den komplementære helhedsrealisme med inddragelse af dybdepsykologien og moderne religionsforståelse kan give et ret entydigt og over-bevisende svar på problemerne, har jeg offentliggjort et essay om Newton - og naturligvis sendt det til C.H. Koch. Denne har været så venlig at svare på min henvendelse, men har vel at mærke i svaret klart røbet hovedårsagerne til at han slet ikke formår at komme ind på livet af Newtons eksistentielle søgen, og disse årsager vil jeg naturligvis ikke forholde mine læsere, for de er ikke blot af snæver interesse for forståelsen af Newtons problematik, men angiver også årsagen til at almindelige, nulevende mennesker ikke forstår vor tids humanistiske, kulturelle og politiske krise.

Koch skriver nemlig bl.a.: "Det havde ikke været på sin plads at gøre rede for mit forhold til dybdepsykologien, Bohr og Grønbech i en bog om Newton….." men "det var selvfølgelig vigtigt at få Newtons religiøse opfattelse med i bogen, fordi den havde så stor indflydelse på hans videnskabelige tænkning". Og så kommer det afslørende: "Selv betragter jeg i lighed med Feuerbach [tysk filosof, 1804-1872] religiøse forestil-linger som et resultat af urealistisk ønsketænkning. Sligt kommer fx til udtryk i den kristne og islamiske paradisforestiling. Jeg oplever at overtroens spøgelse får større og større magt i nutidens Europa, idet kristendom og islam synes at vinde frem. Historisk set har religion altid skabt splid mellem mennesker - de gode og rettroende foragter de vantro, og mange gang har denne foragt haft skrækkelige følger…… Erfaringen viser, at religionerne aldrig har gjort verden og menneskene bedre." - Jeg tror at Koch her får formuleret den helt almindelige danske befolknings generelle syn på religion og religiøse forestillinger, men jeg mener samtidigt at de er så katastrofalt forenklede og naive at de er en væsentlig del af selve grunden til at så få mennesker kan stille noget op med de eksistentielle kriser i vor tid.

Undertegnede mener skam også at der er megen splid, megen overtro og megen urealistisk ønsketænkning forbundet med religionerne, og årsagen er deres tilknytning til magtmæssige hovedskikkelser og institutioner der benytter deres åbenbaringer til at skabe faste og urokkelige dogmer og normer som alle skal tilslutte sig. Men mit hovedsynspunkt er ikke destomindre at religion dybest set er meget andet og mere, i og med at den fra tidernes morgen har udtrykt menneskets direkte føling med såvel den indre (psykiske) virkelighed som den ydre (sanselige) virkelighed. Dermed har religion til alle tider først og fremmest dækket hele den umiddelbare erfaring med tilværelsens helhed, orden, sammenhæng og 'mening' som det er de medfødte psyki-ske primærprocesser der leverer spontant, allerede før sproget kommer til. Religion er således dybest set at forstå som et emergent og universelt fænomen i den biologiske udvikling som dukker op samtidigt med at mennesket får bevidsthedens gave og dermed kommer til at adskille sig afgørende fra dyrene og begynder at skabe kultur.

Ud fra denne grundopfattelse er alle mennesker lige fra fødslen religiøse i ikke-konfessionel forstand, og det bliver derfor umuligt at se eksistentiel søgen uafhængigt af denne religiøsitet og umuligt at forestille sig menneskelig kultur uden religion - ligesom det bliver direkte uhistorisk og uvidenskabeligt at forsøge at reducere religion til religiøse systemers og kirkelige organisationers magtmæssige opbygning og gen-nemgående overgreb og magtmisbrug.

Undertegnede har opdaget, at Newtons alkymistiske og teologiske analyser og søgen uden besvær kan forstås i lyset af denne helhedsrealisme, men også at man kan bruge Newtons mislykkede søgen efter svar på de eksistentielle spørgsmål i datidens autoriserede skrifter til at påpege den vitale og aktuelle indsigt at nutidens eksistentielle og humanistiske krise hænger dybt sammen med at man søger svarene de samme forkerte steder - eller opgiver at finde svar overhovedet. Man bruger slet ikke en begrebsramme der som den komplementære helhedsrealisme kan forklare hvordan spørgsmålene kunne formuleres hvis de skal lede til anvendelige svar.

Den store eksistentielle krise i vor tid viser sig hele vejen rundt i politik, religion, kunst og videnskab samt almindelig psykisk vantrivsel i et sådant omfang og en sådan styrke, at det er oplagt at der er noget fundamentalt galt fat med selve begrebs-rammen hos såvel lærde fagfolk som almindelige mennesker der bare passer deres arbejde, dyrker deres radiser og derudover blot helst vil være i fred for alle de kloge hoveder der melder sig med deres teorier og utopier. Og dette gælder vel at mærke kristne som muslimer, ateister som agnostikere, æstetikere som rationalister. Tyngdekraften, som Newton formulerede loven for, er ikke blot noget der findes i den fysiske verden. Den gør sig også stærkt gældende i den psykiske virkelighed ved at knytte alle psykiske forestillinger til jordiske individer og jordiske kollektiver og ved ofte at tynge tanker og sindsstemninger så der sker udelukkelse af den frie kreativitet der skal til for at se nye muligheder og nye veje. Men alt for få er klare over lovmæs-sighederne heri. Det generelle oplysningsniveau er ganske enkelt for lavt i de såkaldt oplyste lande i Nordeuropa, og det forekommer katastrofalt lavt i de sydeuropæiske, østeuropæiske og mellemøstlige lande, hvor sekulariseringen ikke er slået igennem eller direkte modarbejdes.

Den katastrofale flytningestrøm som Europa oplever i øjeblikket taler sit eget tydelige sprog om at den gængse humanisme og den gængse kristendom er lige så meget i krise som den gængse islamisme. De muslimske flygtninge flygter fra deres egen bevidstgørelse og deres eget ansvar for eget land for at søge lykken i et fjernt og fremmed Europa. Og de humanistiske og kristne barmhjertighedsudøvere i Europa flygter fra deres bevidstgørelse og deres ansvar for at opretholde den europæiske kulturs eksistentielle helhedsrealisme. Og dette må indses, hvis det ikke skal ende galt. Der er med andre ord brug for tidssvarende oplysning.

Ejvind RiisgårdIndholdsfortegnelse:

Forord
Isaac Newton kan først forstås med helhedsrealisme
Problemkomplekset Isaac Newton
Newtons levnedsløb
Mønten
Æblet og den matematiske tyngdelov
Hovedværket Principia - inclusiv 'verdenssystemet'
Newtons geometriske bevisteknik i de to dele om legemers bevægelse
Den kvantitative optik og farvelære
Goethes kritik af Newtons farvelære
Den alkymistiske erkendelsesdrøm
Newtons alkymi
De profetiske forestillinger om tusindårsriget
Profetierne
Newtons særlige karakter
Newtons inderste mål og utopi
Carl Henrik Kochs styrke og begrænsning
Helhedsrealismens progressive løsningsforslag

Lys over landet, folket og eksistensen
Lys og oplysning
Oplysning i 1700-tallet (Oplysningstiden)
Oplysning i 1800-tallet (Romantik og realisme)
Oplysning i 1900-tallet (nybrud, katastrofer, usikkerhed)
Oplysning i vort årtusinde - Hvad er tidssvarende oplysning?

Folk forstår ikke modsætningen religion/videnskab

Valget 2015 har vigtigere emner end valgkampen lader ane
Vækst og miljø
Velfærdsproblemer
Beskæftigelse
Indvandring og asyl
Flygtningestrømmene
Europa - EU og Østeuropa
Kapitalisme og globalisme
Krig og ødelæggelse
Etik og religion

Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise
Jammeren over humanioras tilstand
Humanismens frigørelse fra kirken
Humanismens frigørelse fra videnskabslignende fordomme og utopier
Humanismens frigørelse fra politiske utopier
Humanismens frigørelse fra økonomiske trusler

Systemsammenbrud betyder ikke tidernes ende, men nye muligheder

EfterskriftLink til oversigten over e-bøger.

NB! Bogen er udgivet i pdf-format og kan ses på computere og iPads med Microsoft-Office programmer, Adobe Readers eller Saxo Reader eller tilsvarende, men tilpasses ikke specielt til de forskellige læsemediers skærmstørrelse.

Et eksemplar af bogen bestilles ved mail til forfatteren ejvindhoej@newmail.dk, så sendes den vederlagsfrit som vedhæftet fil.Henvisninger:Relevante artikler på Jernesalt:

Isaac Newton kan først forstås fuldt ud med emergent helhedsrealisme
(Essay om den geniale fysiker - på grundlag af C. H. Kochs biografi)
  (30.8.15.)

Lys over landet, folket og eksistensen  (Essay om oplysning - 1.5.15.)

Folk forstår ikke modsætningen mellem religion og videnskab,
men helhedsrealismen viser at modsætningen er komplementær
  (13.7.15.)

Valget har vigtigere emner end valgkampen lader ane  (17.6.15.)
Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise  (6.9.15.)
Systemsammenbrud betyder ikke tidernes ende, men nye muligheder  (13.9.15.)Artikler om Danmark
Artikler om EU og Europa
Artikler om Mellemøsten
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
PersonindexAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal