Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - ontologi

ARTIKLER FRA JERNESALT


Ontologi er 'læren om det værende', og da dette er et vidt begreb, der strengt taget omfatter alt eksisterende, er meningen naturligvis mere specifik 'læren om det at være'. Og her kan man så igen skelne mellem forskellige filosofiske problemstillinger.

Først er der det rent abstrakte spørgsmål, hvad 'væren som sådan' vil sige og dermed også hvad det rent sprogligt vil sige at der er en virkelighed. Dernæst er der det man kalder de metafysiske spørgsmål om hvorfor verden eksisterer, hvor den kommer fra, hvem der har skabt den og om Gud eksisterer, og i givet fald hvor han kommer fra. Dernæst er der de mere konkrete spørgsmål hvad 'tingenes væren' eller 'legemets væren' og 'sjælens væren' eller 'de åndelige fænomeners væren' vil sige, herunder eventuelt også spørgsmålet om 'tidens natur' og 'rummets natur'. Og endelig er der det rent eksistentielle spørgsmål hvad det vil sige 'at være menneske'.Jævne menneskers virkelighed  (3.2.23.)
Virkelighed, videnskab og eksistens  (07.1.23.)
Er den digitaliserede verden overhovedet menneskelig?  (30.10.22.)
At være hjemme i verden og ikke fremmedgjort  (13.2.22.)
Krisens store alvor udfordrer også progressive kvinder  (31.12.21.)
Alvoren i menneskets eksistens spidser til  (13.12.21.)
De humanistiske fag svigter den eksistentielle virkelighed  (11.3.18.)
Oplevelse eller engagement?  (25.8.14.)
Sand eksistens er både at være on-line og off-line  (30.8.14.)
Eksistens er opgør med dansk politiks elendighed  (11.8.14.)
Eksistens er realitetsprøvelse og tilblivelse  (4.8.14.)Ontologisk antologi - en lille serie om kunsten 'at være' (fra 2011)Problemstillingerne er her på JERNESALT også behandlet i den lille serie 'Ontologisk antologi' - skrevet af Peer Sendemand og Jens Vrængmose - i tolv selvstændige artikler:

(1)    At være, at blive og at dø   (20.1.11.)  Eller: Skal læger bestemme over liv og død?

Om livstestamente og retten til at dø - Livet som et emergent fænomen i udviklingen - Risiko ved alt liv - Goethe: Stirb und werde! - Møllgaard: Livet er vedvarende eksistentiel tilblivelse - Transcendens kontra immanens - At sige verden ret farvel - Kieslowskis Dekalog - Etikken kommer man ikke udenom.

(2)    At være vælger og politiker  (24.1.11.)

Politikerleden - Vækstplaner - Ønsket om forandring - Samfundsudviklingen et eksperiment - At miste den politiske uskyld - Bevidsthedens opdukken stiller krav til integritet og konsistens

(3)    At være metafysiker  (26.1.11.)

Metafysik en nedsættende betegnelse for ørkesløse spekulationer af obskur art - Martin Heideggers metafysik ingen undtagelse - En tidssvarende ontologi kan hverken se bort fra fysiske eller psykiske kendsgerninger - Mennesket har to tilgange til virkeligkeden

(4)    At være ateist er snæversynethed  (28.1.11.)

Karen Blixen - Aage Henriksen - Teismen - Panteismen - Ateismen - Cederholm - Rothstein - Lars von Trier - Martin Buber om Jeg-Du forholdet - Det store eksistentielle Jeg-Du-forhold som emergent fænomen i biologien

(5)    At være revolutionær og banebrydende  (31.1.11.) - om bl.a. oprøret i Egypten

Jasmin-revolution i Tunesien - Egyptisk oprør - Mellemøsten under forvandling - Kaosteorierne relevante - Jævnføring med tidligere revolutioner - Revolutionsånden trækker på kollektive fundamentalkræfter - Det seje træk kræver realitetssans

(6)    At være fremmed eller hjemmehørende  (4.2.11.)

At miste uskylden og at miste trygheden - Nationalitetsbegrebet stadig forudsætning for al hjemmehørighed - At svigte det nationale og modarbejde integration er kynisme - At være fremmed i Danmark er uforeneligt med dansk statsborgskab - At være fremmed for det irrationelle er uforeneligt med helhedsrealismens borgerskab

(7)    At være terrorist eller at være demokrat  (7.2.11.)

Øksemanden - Muhamedtegninger - Terrorismen er had og livsløgn - Den fornægter det mytiske "syndefalds" tab af uskyld - Demokrati kræver sekularisering, konsistensetik og humor - Naiviteten blandt oprørerne i Mellemøsten må afløses af bevidsthed.

(8)    At være naiv eller at være bevidst gør en forskel  (9.2.11.) - om bl.a. Amagerbankens fald

Karsten Ree og Amagerbanken - Andet end aktieværdier er fiktive - Livsløgne og utopier - Ole Sohn og APESE-syndromet - Naivitet må afløses af bevidsthed om psykiske processer - Folkeoplysningen er langt fra tidssvarende

(9)    At være paragrafrytter er forræderi mod åndens frihed  (11.2.11.)

Papirnusseri - Djøfisering - Bureaukratisme - Parkinsons lov - Jura bliver ideologi - Kampen om menneskerettigheder - Lovens bogstav i konflikt med ånden - Komplementaritet og humor

(10)  At være hjerneforsker er noget helt andet end at være sjæleforsker  (15.2.11.)

Universitetets pinlige Penkowa-sag - Lone Franks naive opfattelse af sjæl-hjerne-problemet - Koblingen mellem ånd og natur uforklarlig - Thomas Breinholts tv-udsendelser om sjæl og sansning vildledende - Eneste vej til indsigt i sjælelivet er den introspektive - Tilgangen til den materielle virkelighed er komplementær med tilgangen til den åndelige virkelighed.

(11)  At være mand og at være kvinde, hvilken forskel!  (18.2.11.)

Ligestilling - Kønskvotering - Foragten og frygten for kvinden - Feminismens nødvendighed og overdrivelse - Ambitiøse kvinder støder mod hormonal naturlov - Transcendens et overvejende mandligt træk - Polariteten mellem manden og kvinden ikke destomindre en livgivende og kulturskabende kraft

(12)  At være et jeg eller et selv, det er spørgsmålet  (22.2.11.)

Sartre og den ontologiske skuffelse - Genstandsbevidstheden som forudsætning for al virkelighedssans - Jeget - Selvet eller totalpsyken - Det kollektivt ubevidste - Konsistensetikken og dens forudsætning i åndens faktumAt være eller ikke være, det er spørgsmålet, konstaterer Hamlet i sin store monolog i Shakespeares drama. Han stod med et kranium i hånden - endda kraniet af en bekendt - så spørgsmålet var helt præcist, hvad vil det overhovedet sige at være til som et menneske, når vi alle uden undtagelse skal dø og livet altså er tidsbegrænset.

At dø, at sove, intet mere, siger Hamlet også, og han trøster sig ikke som Peer Gynt med at helten i et drama ikke dør midt i femte akt, men først til allersidst. For sagen er jo at han er i tvivl om hvorvidt livet overhovedet har en mening, når det er tidsbegrænset. Denne tvivl er jo retteligt det Søren Kierkegaard kalder 'sygdommen til døden' og identificerer som fortvivlelse, det modsatte af tro i dybeste forstand.

I Hamlets tilfælde er grunden ligetil: han er gennem sin moders, dronningens, ægteskab med sin faders, kongens, morder blevet brutalt konfronteret med magtens og seksualbegærets værste sider - og er blevet 'bevidst' i 'syndefaldets' betydning: tabt sin barnlige uskyld. Og som enhver anden i den situation tvinges han til at se kendsgerningerne i øjnene og så at sige finde en ny tro, en ny naivitet der kan bære hans liv. Det tvinger ham hos Shakespeare til at træde i karakter og blive en handlingens mand.

Men Hamlets løsning er ikke den eneste løsning. For 'det at være' er i virkeligheden mange ting - alt efter hvilken indfaldsvinkel man vælger til spørgsmålet. Derfor har det været nødvendigt med en flerhed af artikler.

I den sidste artikel med titlen At være et jeg eller et selv, det er spørgsmålet bliver det understreget at 'det at være' og 'det at blive til' - både på individuelt og samfundsmæssigt plan - altid indebærer et ansvar om at leve op til kravet om indre konsistens, dvs til psykens krav om at sørge for overvægt af det gode i livet.

Denne konsistensetik tager netop højde for at fremtiden er uforudsigelig, således at ansvarligheden må være tilpas fleksibel og undgå rigoristiske krav. Der skal bogstaveligt talt være plads til fejltagelser, fejlskøn og derfor også tolerance. Men i det lange løb, i det store historiske forløb skal der være overvægt af det gode.

Konsistensetikken forudsætter en løbende dialog om forsvarligheden af de praktiske indgreb i naturen, virkeligheden og samfundet der sker. Men denne dialog afspejler igen den uafladelige vekselvirkning mellem jegerne og selvet - og mellem magten og ånden. Alt under forudsætning af at der accepteres en psykisk instans over individernes snævre jeger.

At være er at blive til - og dette er ikke blot en balancekunst, men menneskelivets største udfordring, så sandt livet - så længe det varer - både er et fund og en gave der giver uanede muligheder for udfoldelse, men også stiller store krav til den enkelte og samfundet.

Peer Sendemand og Jens VrængmoseIllustrationerne er af Bente Buck, der også kan ses på nogle kunstblade
eller på egen hjemmeside.Relevante artikler på Jernesalt:

Samlet oversigt over serie om Virkeligheden:

Fysikken og virkeligheden  (26.6.07.)
Tiden og virkeligheden  (5.7.07.)
Rummet og virkeligheden  (12.7.07.)
Livet og virkeligheden  (22.7.07.)
Ånd og virkelighed  (29.7.07.)
Sproget og virkeligheden  (4.8.07.)
Humor og virkelighedVeje til livskvalitet og mening   -    artikelserie

Afsnit I:    Fra tidsfordriv til engagement
Afsnit II:   Fra tryghed til frihed
Afsnit III:  Fra rutine til intensitet
Afsnit IV:  Fra funktion til proces.Modstanden mod komplementaritetssynspunktet
griber dybt ind i eksistensproblematikken (13.1.11.)


Favrholdts fordomme om religion og psykologi  (28.12.10.)
Bohrs banebrydende filosofi ifølge Favrholdt  (23.12.10.)

Favrholdts fejlbehæftede filosofiske forordninger
- kritik af David Favrholdts 'Filosofisk codex'
  (27.8.10.)

Hvad er egentlig bevidsthedsforskning?  (31.7.10.)
Er der en særlig psykisk energi?  (15.7.07.)Meningen med livet - helhedsrealistisk set  (5.11.09.)
Kieslowski's 'Dekalog'
Lykke og velstand er to ting  (24.11.06.)
Sundhedstyranniet og det gode liv  (27.06.05.)
Transcendens  (2.6.02)
dødskriterier og organdonationReligion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)
De psykiske fundamentalkræfter
De psykiske grundprocesser
Jeget og selvet
Selvet - sjælen - ånden
Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi
Manifest 2010 om tidssvarende eksistentiel dannelse  (3.6.10.)'Jernesalts 2009-filosofi' med kapitlerne:

Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifestetPeer Sendemands rubrik
Jens Vrængmoses rubrikAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenArtikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Etik
Artikler om Psykologi
Artikler om Erkendelse
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal