Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-bog20filosofi

PRÆSENTATION AF E-BOG FRA fra JERNESALT - 30.11.13.

Den komplementære helhedsrealismeKort beskrivelse af bogen:

'Den komplementære helhedsrealisme' er en opdateret udgave af 'Jernesalts 2009-filosofi' der udkom for 4½ år siden, og formålet er først og fremmest at bringe den i overensstemmelse med undertegnede forfatters afsluttende værk 'Højsangen om den menneskelige eksistens'.

De fleste kapitler vil være uændrede, men hovedafsnittet om 'Samfundet' vil blive ændre med hensyn til den udvikling der er sket nationalt og internationalt siden 2009. Og hovedafsnittet om 'Sjælen' vil blive ændre og udvidet med et særligt afsnit om religion som emergent fænomen i den biologiske udvikling. Ellers er der stort set kun tale om sproglige korrektioner. Den store finansielle og økonomiske krise i efteråret 2008 gjorde med ét slag den aktuelle nutid til et tidehverv. Begivenheden indrammedes af de to store spektaku-lære terrorangreb på henholdsvis World Trade Centret i New York den 11. september 2001 og på internationale hoteller og institutioner i Mumbay i Indien den 26. novem-ber 2008.

Disse tre begivenheder markerede en fundamental vending i den økonomiske, miljømæssige, politiske og kulturelle udvikling for hele kloden, men de stillede også krav om en helt ny tidssvarende filosofi der er i stand til endeligt at løfte den 200 år gamle europæiske oplysningsidé og rationalisme op over den katastrofale forsøm-melse af de irrationelle dimensioners afgørende betydning for udviklingen.

Den komplementære helhedsrealisme 2009 var en sådan ny eksistens-filosofi der som den første nogensinde fører de to afgørende europæiske tråde fra årene omkring 1800 - rationalismen og romantikken - frem til en samlet erkendelsesmæssig, etisk og religiøs forståelsesramme der er baseret på ganske bestemte helt fundamentale nyerkendelser i det 20. århundrede, og som peger videre frem.

Den var alment tilgængelig, men krævede gode læsefærdigheder og -vaner. Den kunne betragtes som en slags eksistentiel relativitetsteori, der relaterede afgørende eksistentielle værdisæt af subjektiv art til objektive og videnskabelige erfaringer af mere praktisk art og betydning.

Komplementariteten ligger i at helhedsrealismen accepterer to lige væsentlige tilgange til tilværelsen, den rationelle og den irrationelle - selvom de er logisk uforenelige. Udgangspunktet er den kendsgerning at mennesket på den ene side intuitivt ser virkeligheden som en meningsgivende helhed, men på den anden side nødvendigvis må forholde sig nøgternt, kritisk og praktisk-realistisk til den daglige tilværelse i al dens opdelthed. Da dobbeltaspektet er umuligt at opretholde inden for en logisk konsistent syntese, bliver komplementariteten den eneste mulighed for at sikre en fornuftig og dynamisk ligeberettigelse af de to lige vigtige og lige frugtbare tilgange.

Den komplementære helhedsrealisme har siden 2.2. 2002 været filosofien bag det tværfaglige internetorgan 'Jernesalt' som i de forløbne år har bragt erkendelses-mæssige, psykologiske og samfundsorienterede grundartikler såvel som løbende kommentarer og analyser af politiske og kulturelle begivenheder. Men det var netop fra starten tanken at runde af med en samlet, konsistent, men stadig åben filosofi - til erstatning for den ultrakorte der blev præsenteret i 2002.Indholdsfortegnelse:

Forord
Begreber og aksiomer
Krisen omkring årsskiftet 2013/14

Eksistensen

Livet og døden - Immanens og transcendens - Kultur og livskvalitet -
Livskvalitet - Konsistens Mening og humor

Verdensbilledet

Universet - Stof og energi - Virkelighed - Videnskab og relativitet

Livet

Evolution - Selektion - Kultur - Emergens

Mennesket

Biologi - Aggressivitet og dominans - Seksualitet - Socialitet , ulighed og kønsforskel -
Musikalitet og spiritualitet - Konsistens og åbenhed

Sjælen

Sjæl og bevidsthed - Primær - og sekundærprocesserne - Det snævre jeg og totalpsyken - Konsistensetikken

Religion som emergent fænomen i biologien

Det kollektivt ubevidste - Åndslivet i højeste potens - De store religioner i Europa og Middelhavsområdet -
Nutidens største oplysningsproblem - Mytisk eksistensforståelse - Rationalitetens triumfer -
Irrationalitetens genkomst - Rationalitetens indbyggede risici - 1900-tallets store, endnu ikke forståede opdagelser - Den komplementære helhedsrealismes begrebsramme

Sproget

Dagligsproget kontra specialsprog - Samtale , debat og medier - Sprogregler - Det dybe sprog og det høje sprog

Samfundet

Arbejdet som kilde til kultur - Etik og politik - Det nationale og det internationale -
Klassesamfund og velfærdssamfund - Individ og samfund - Demokrati og sekularisering -
Demokrati forudsætter sekularisering og omvendt - Folk og elite -
Dansk partipolitik - Kunst og kult

Afsluttende kapitler

Overordnede politiske parametre
Udfordringen
Advarsler af særlig helhedsrealistisk art
Den komplementære helhedsrealismes håb

Efterskrift
Inspiratorer
HenvisningerIndledning til bogen:

Baggrunden for den nu foreliggende 2013-filosofi er mere end 60 års studium af bestemte særligt inspirerende forfattere, kunstnere og filosoffer hvis navne fremgår af listen over inspiratorer bagest i bogen. De allervigtigste er atomfysikeren Niels Bohr (komplementaritetsynspunktet), religionshistorikeren Vilh. Grønbech (virkelighedsfor-ståelsen og dybdepsykologien), psykiateren Erling Jacobsen (konsistenstikken og dybdepsykologien), etologen og filosoffen Konrad Lorenz (aggressivitets-forståelsen), idehistorikeren og bevidsthedsforskeren Jes Bertelsen (forståelsen af helhedssyns-punktets almengørelse) samt humormennesket Robert Storm Petersen (dansk humor i sin mest eksistentielle form).

Hertil kommer 79 års broget livserfaring samt en gennem årene systematisk opdyrket intuitiv begavelse og åbenhed over for ny erfaring.

Tidspunktet for genudgivelsen af filosofien i e-bogsform er en simpel følge udgivelsen af 'Højsangen om den menneskelige eksistens'. Det samlede arbejde er nu gjort færdigt. Men nogle vigtige ting skal understreges en gang til.Forfatteren er autodidakt og dermed uden nogen form for autorisation. Men dette har dybest set været en afgørende forudsætning for nytænkningen. En snæver fagligt-metodisk og af autoriteterne blåstemplet tilgang til og udførelse af projektet ville aldrig kunne have banet vej for en tænkning der bryder med faglig snæverhed og systematisk officiel negligering af de irrationelle aspekter af tilværelsen.

Pseudonymiteten var oprindeligt valgt fordi forfatterens person var underordnet i den forstand at der ikke er nogen simpel biografisk forklaring på filosofien, men naturligvis en lang række forudsætninger - bevidste såvel som ubevidste. Mange vil fremgå af hjemmesiden. Men nu ophæves anonymiteten - fordi det er nødvendigt at påpege disse personlige forudsætninger og dermed selve subjektiviteten i projektet.

Formen undgår med fuldt overlæg og få undtagelser bred argumentation og kildehenvisning. Begge dele vil i nogen udstrækning kunne findes på internet-organets udgaver af filosofien. Men det skal understreges, at den forelagte filosofi ikke har til hensigt at bevise nogetsomhelst, og at den ikke kan forstås ud fra detaljen, men kun ud fra helheden. Den bør derfor i første omgang læses i ét stræk - uden notater og analyseren. Nærlæsning bør følge efter helhedsindtrykket.

Det er forfatterens håb at læseren under sig selv den fornødne tid og ro til fordomsfri læsning. Den dybeste indsigt nås kun i åbenhed og stilhed der giver fornøden tid til undren. Uden undren ingen ny erkendelse. Accepteres dette, kan læseren roligt være bange for at læse videre.

Inspirerende bøger nøjes man ikke med at læse. Dem lever man med i passende tid. Og det kan ske både i bogformen og i e-bogsudgaven på en iPad.

Men tanker og bøger spredes nu engang som frø - og ikke alle frø vil komme til at spire. Det er vilkårene.

Samtidig med denne ajourførte udgave af den prosaiske filosofi udgives som e-bog 'Højsangen om den menneskelige eksistens', som er en rigt illustreret bog der mere konkret medtager mytologien, kunsten, musikken og filmen samt en personlig beretning, og som i sin helhed besynger menneskets evne til gennem kunsten, naturvidenskaben, sproget, det jævne liv, samtalen og kulten at genskabe eller nyskabe verden hver eneste dag.

Ejvind RiisgårdKapitlet 'Den komplementære helhedsrealismes håb'

Selvom der er gode grunde til bekymring for fremtiden som følge af de mange udfordringer og de mange risici der foreligger netop nu, så er der ingen grund til egentlig, dybere frygt for fremtiden, eftersom menneskets såvel som folkenes, kulturernes, civilisationernes og religionernes regenerationsevne er forbløffende stor.

Der er trods alt farbare veje frem mod den positive og konstruktive udvikling der indebærer overvægt af det gode. Hvad der kræves er blot at de enkelte individer såvel som folkene og deres ledere under iagttagelse af sund fornuft får fat på de tidssvarende og relevante arketypiske forestillinger der er ladet med tilstrækkelig energi til at drive udviklingen den rigtige vej.

Hvordan dette kan ske er påpeget i det foregående.

På dette sted kan den endelige opfordring til den enkelte - ung eller gammel, høj eller lav, etnisk dansker eller nydansker, men navnlig de unge - kun lyde:

Grib dagen, dens muligheder og udfordringer!
Frigør dig fra formyndere og autoriteter og blive et selvstændigt væsen!
Tag ansvaret for din egen tilværelse og for samfundet!
Engagér dig efter evne!
Sørg for uddannelse, arbejde og videreuddannelse!
Sørg for fuld integration!
Gør dig nyttig og fortjent til den løn du får!
Acceptér en rimelig social lagdeling og rimelig ulighed!
Acceptér og værdsæt kønsforskellen!
Sørg for din familie og dit hjem!
Vig aldrig tilbage for hengivenhed på grund af frygt for tab eller svigt!
Elsk din ægtefælle, dine børn og dine venner!
Hold fest med din familie, dine venner, dine kolleger, dine landsmænd!
Hold regelmæssigt sabbat, fri og hvile!
Hold dig åben og vågen!
Sug indtryk til dig fra naturen, kunsten, filmen og musikken!
Følg med i videnskab og politik og sæt oplysning højt!
Tag imod gode teknologiske fremskridt!
Værn om naturen og ressourcerne!
Deltag i demokrati og debat!
Deltag i kult og fællesskab!
Sørg for føling med det kollektivt ubevidste!
Sørg for overvægt af det gode i livet!
Lad aldrig gode gerninger være et kriterium for retfærd!
Lad aldrig succes stige til hovedet!
Lad barmhjertigheden vinde over retfærdigheden!
Sørg for indre konsistens!
Slip aldrig følingen med den umiddelbare realitet!
Frygt ikke de fundamentalistiske terrorister!
Frygt ikke de klimatiske dommedagsprofeter!
Frygt ikke de fanatiske globalister og universalister!Efterskrift

Med Jernesalts 2009 filosofi lanceredes en ny standard for eksistensfilosofi på basis af en indsigt der bygger på dyb føling med den hele virkelighed, solid viden om såvel erkendelsesmæssige og dybdepsykologiske forudsætninger som det bestående samfund og dets udfordringer samt indblik i historien og fremtiden.

Dette indblik beror på en særligt opdyrket intuition som har været kendetegnet af markante kvantespring i erkendelsen, og indsigten er vel at mærke ikke resulteret i forudsigelser af bestemte begivenheder eller videregivelse af absolutte sandheder.Bogen er nu opdateret og udgives som e-bog under titlen 'Den komplementære helhedsrealisme, hvor ordet komplementær angiver filosofiens antiholistiske karakter. Den er ikke et forsøg på at opstille en lukket og logisk konsistent dogmatik eller ideologi, for en sådan er ikke mulig i en verden der ikke er deterministisk bestemt, men udvikler sig på uforudsigelig vis.

Bogen er hverken et stykke skønlitteratur skrevet for æstetiske smagsdommere og sofistikerede anmeldere - eller et stykke faglitteratur skrevet for akademiske metode-dyrkere eller besatte dekonstruktører, men en sprog- og formbevidst praktisk brugstekst skrevet for almindelige åbne og tænksomme mennesker der lever deres liv mellem et nøgternt hverdagsliv og en bevidst eller anet føling med noget både højere og dybere af forpligtende art.

Forfatteren er hverken stilist eller litterat, men lægmandsskribent med fuld bevidsthed om nødvendigheden af et nuanceret dagligsprog der dækker alle sider af eksistensen. Og den fundne form er den eneste dækkende for indhold og hensigt.

Den forelagte eksistensfilosofi er resultat af et livsprojekt der har krævet tilside-sættelse af andre projekter og personlige interesser. Det har på sin side været en ensom sag der først med udsendelsen af Jernesalt på nettet har fremkaldt positive reaktioner og kontakter. Velsignelsen ved at forfølge livsprojekter af denne art ligger ikke i successen, men i fuldførelsen. Tør man forfølge sit konstruktive livsprojekt - og i den forstand efter bedste evne gøre det gode man så at sige er skabt til - da vil velsignelsen blive givet, selvom ingen velsigner én.Jernesalt takker nu af som aktiv hjemmeside, men vil dog forblive et stykke tid på nettet, for det tilfælde at nogen fortsat vil søge fordybelse i nogle af teksterne.

Men afslutningen sker med manér, idet der nu som e-bog udsendes en helt special tekst, som jeg kalder 'Højsangen om den menneskelige eksistens', og som besynger virkeligheden i hele dens dobbelte karakter af noget materielt og noget psykisk. Højsangen kombinerer desuden besyngelsen med en personlig beretning der også bliver en oplevet samtidshistorie. Dernæst med en systematisk gennemgang af såvel de sidste to hundrede års idéhistorie som hele den moderne naturvidenskab fra Galilei og Newton til Einstein, Bohr og Heisenberg og hele den moderne psykologi fra Freud og Jung. Endvidere er der vigtige afsnit om musik og film - og et helt speciel kommenteret billedudvalg. Tillige med en række samtaler gives der altså et helhedsværk med mange lag og mange linjer, som læseren helst skal være opmærksom på for at få det fulde udbytte af værket.

Værket er på denne måde både grænsesprængende og genresprængende - og skal som alle Jernesalts tekster læses med åbent sind og eftertanke samt tålmodighed.Forfatteren er ukaldet forkynder af en tidssvarende eksistensfilosofi der ligger i forlængelse af den jødiske, græske, nordiske og kristne kultur og religion, men hvis modernitet ligger i påpegningen af komplementariteten mellem rationel nøgternhed og værdimæssig subjektivitet og irrationalitet.

Forfatteren tør hævde at den lancerede filosofi er ny og tidssvarende, men er samtidigt til fulde klar over at æren for det frembragte værk til syvende og sidst tilfalder det kollektivt ubevidste og dette alene. Det betyder at forfatterjeget her ved fuldførelsen af værket nødvendigvis må træde ydmygt tilbage. Tjeneren har så at sige gjort sin pligt ved at viderebringe budskabet - og kan derefter gå som en anden mohr. Dertil tjener også anonymiteten, der altså ikke skal forstås som kamouflage, men som konsekvens. Helt bogstaveligt har jeg også nået en alder hvor tiden nærmer sig hvor jeg må takke af. Thi også jeg er her kun på træk.Resultatet fremlægges i form af ordets frø, og disse skal altid have tid til at spire. Dette gælder ikke mindst når de peger på 'selvets almengørelse' som vejen frem for kulturerne og religionerne i almindelighed, men for dansk kultur i særdeleshed. Altafgørende bliver om frøene spirer i ungdommelige danske sind.

Resultatet vil uden tvivl blive mødt med meget blandede reaktioner - lige fra den komplette ligegyldighed over den udtalte hån og modstand til den skeptiske interesse, men forhåbentlig også med dybere forståelse.

Den ideelle læser fanger helheden og giver sig tid til eftertanke. Han eller hun går ind i en længerevarende proces for både at få åbnet horisonten og få føling med det kollektivt ubevidstes mest konstruktive energier samt indse nødvendigheden af etisk konsistens og oplysningsmæssig emergens.Link til oversigten over e-bøger.

NB! Bogen er udgivet i pdf-format og kan ses på computere og iPads med Microsoft-Office programmer, Adobe Readers eller Saxo Reader eller tilsvarende, men tilpasses ikke specielt til de forskellige læsemediers skærmstørrelse.

Et eksemplar af bogen bestilles ved mail til forfatteren ejvindhoej@newmail.dk, så sendes den vederlagsfrit som vedhæftet fil.Henvisninger:Relevante artikler på Jernesalt:Artikler om Eksistens
Artikler om Sekularisering
Artikler om SamfundRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal