Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-bog08frans

PRÆSENTATION AF E-BOG FRA fra JERNESALT - 20.3.13.

Frans af Assisi - Katolicismens væsen - Johannes Paul 2.Kort beskrivelse af bogen:

'Frans af Assisi - Katolicismens væsen - Johannes Paul 2.' indeholder større essays fra www.jernesalt.dk om den hellige Frans af Assisi der i 1200-tallet grundlagde franciskanerordenen, om katolicismens væsen, Madonnadyrkelsens art og om Pave Johannes Paul 2. (1978-2005) samt mindre artikler om pave Benedikt XVI og valget af hans efterfølger Frans 1.

Det spændende ved den nyvalgte pave er at han knytter tråden tilbage til lægbroder Frans der fremfor alt havde bundet sig til løfter om fattigdom, kyskhed og ydmyghed, dvs idealer der principielt gælder for hele den katolske kirke, men i praksis overtrædes, ja, hånes i helt utrolig grad. Om den nye pave formår at få ryddet op i alt dette, får foreløbigt stå hen i det uvisse, men til gengæld er det sikkert at såvel den katolske som den protestantiske kirke i de kommende år skal afgøre med sig selv om de overhovedet vil have betydning for moderne, sekulariserede mennesker.

Når det overhovedet har mening og formål at beskæftige sig med disse spørgsmål for et oplysende og uafhængigt organ som Jernesalt, der går ind for den komplementære helhedsrealismes filosofi, hænger det natuligvis sammen med at den religiøse dimension i tilværelsen dybdepsykologisk set overhovedet ikke kan lades ude af betragtning, fordi alle mennesker uden undtagelse er født med aktive psykiske primærprocesser og derfor livet igennem vedbliver eksistentielt at være afhængige af disse.

Set fra en praktisk, etisk og politisk synsvinkel kan de etablerede religioners magtmæssige strukturering og organisering heller ikke lades ude af betagtning - lige så lidt iøvrigt som politiske ideologiers magtudøvelse. Eksistens-problemer er på det fuldt bevidste og oplyste plan reelt altid en vedvarende konfrontation mellem magtaspektet og åndsaspektet i samfundet.

Såvel den katolske som den protestantiske kirke har gjort sig skyldige i store og fatale fejl i den europæiske kulturhistorie - jf. Vilh. Grønbechs og Konrad Lorenz' kulturopgør. Og den almindelige danske folkekirke er endda sunket helt ned i ligegyldighedens lilleverden. Alle går uden om dybdepsykologiens og erkendelsespsykologiens afgørende betydningen for moderniteten.

Skal man forstå hvad kampen går ud på, må man imidlertid prøve at sætte sig ind i den katolske kirkes væsen og historie - og det er formålet med dette udvalg af artikler fra Jernesalt der også rummer et stort essay om Johannes Paul 2. som vitterligt var en stor kulturpersonlighed - men som heller ikke begav sig ind i det 21. århundrede hvad angår oplysthed.

Pavevalget understreger behovet for dybtgående religiøs og eksistentiel nytænkning i h e l e Europa. Essayene og artiklerne i denne e-bog er lettere opdaterede udgaver af tek-ster fra www.jernesalt.dk, og som sædvanligt forekommer der gentagelser, så de kan læses uafhængigt af hinanden.Indholdsfortegnelse:

Indledning

Frans af Assisi

Assisi er en messe værd - Frans' liv og levned - Kaldet og pilgrimslængslen - De tre absolutte munkeløfter - Den store hellige enfold - Legenderne og folkereligiøsiteten - Frans i kunsten og musikken - Retræte og stilhed i Assisi - Dybdepsykologisk indblik - Helhedsrealistisk konklusion - Personligt efterskrift - Henvisninger

Katolicismens inderste væsen

Fra det ydre til det indre - Spændingen mellem realitet og idealitet - Katolicismens politiske teori - Kirkens opdragende funktion - Åndsfællesskabet - Eksklusiviteten - Kirken som Kristi legeme - Katolicismens fremtid

Mariadyrkelsen - en katolsk specialitet

Det fromme menneske

Ordet 'from' har flere betydninger - Fromhed i religiøs forstand - Madonnadyrkelsen

Pave Johannes Paul 2.

Indledning - Barndom, skole og teater - Ungdom i Krakow - Maria-hengivenheden - Præst i Krakow - Ærkebiskop 1963 - Nej til prævention - Det specielle samarbejde med oversætterinde - Kardinal 1967 - Situationen i Polen tilspidses - Pave 1978 - Principielt upolitisk - Menneskesyn og kirkesyn - Afsluttende vurdering - Pave Johannes Paul II er død - Henvisninger

Hvad skal præsterne stille op med kødets lyst?

Pave Benedikt XVI

Europæisk kardinal der skulle sikre kontinuitet - Overgangspave Benedikt abdicerede

Pave Frans I - franciskaner fra JesuitterordenenIndledningskapitlet:

Den katolske kirke, der på verdensplan har 1, 2 milliarder medlemmer, har i flere år været så dybt kompromitteret af korruption og sexskandaler at det var meget forståeligt at den tysk-fødte pave Benedikt XVI i februar valgte at trække sig tilbage ved månedens udgang. Han havde før jul modtaget en intern rapport om skandalerne og orkede åbenbart ikke at gå i gang med en så håbløs udfordring. Han var kørt træt og så meget træt ud til sidst. Hans eneste officielle opgave er nu at overlade den nyvalgte pave Frans I den interne rapport med alle dens ubehagelige opgaver.

Benedikt XVI var en overgangspave der kun holdt ca otte år ligesom Benedikt XV (1914-22), og hvor længe Frans I holder vides af gode grunde ikke. Han er 76 år og ligner allerede af den grund også en overgangspave. Om han overhovedet er i stand til at hamle op med den gamle, italiensk-dominerede kurie og få gjort noget ved korruptionen og skandalerne, er et åbent spørgsmål, men han har i hvert fald fordelen af at komme fra et ikke-europæisk land, nærmere betegnet Argentina - og en verdensdel der har godt og vel en tredjedel af alle verdens katolikker. Han har desuden ikke været indblandet i Vatikanets skandaler.

Og så er han noget så ejendommeligt og selvmodsigende som en franciskaner fra Jesuitter-ordenen. Det betyder dels at han som jesuit er oplært til streng disciplin med et meget bundet komtemplativt liv (et indre religiøst liv med megen bøn), dels at han som ærkebiskop i Buenos Aires og som selvvalgt franciskaner har gjort et stort arbejde for de fattige og lægger overordentlig vægt på ydmyghed, ja, på sin første pressekonference understregede han endog at han ønsker en fattig kirke og en kirke for de fattige.

Hvad det kommer til at betyde i praksis, vil tiden vise, men han ser ud til som person at være meget afklaret om sin opgave. Og så har han tilmed humor - lige som forbilledet Frans af Assisi, men i modsætning til den lærde forgænger og mangeårige vogter af kirkens trossandheder, Benedikt.

Om den nye pave kan leve op til sit forbillede, får foreløbigt stå hen, men det er værd at nævne at Frans af Assisi engang i en heftig debat i selve ordenskapitlet om ordensreglerne påberåbte sig en kaldelse fra Herren om at skulle være "en nar og en tåbe der aldrig før er set mage til" og at han skulle gå en anden vej end videnskabens eller lærdommens. Så det kan blive spæn-dende at se om pave Frans I nu 800 år efter lægbroder Frans af Assisi kunne gå hen at blive en lignende nar og tåbe. Men i selve paveembedet kan man også være for enfoldig!

Når det overhovedet har mening og formål at beskæftige sig med disse spørgsmål for et oplysende og uafhængigt organ som Jernesalt, der går ind for den komplementære helhedsrealismes dennesidige filosofi, hænger det naturligvis sammen med at den religiøse dimension i tilværelsen dybdepsykologisk set overhovedet ikke kan lades ude af betragtning, fordi alle mennesker uden undtagelse er født med aktive psykiske primærprocesser og derfor livet igennem vedbliver eksistentielt at være afhængige af disse.

Set fra en praktisk, etisk og politisk synsvinkel kan de etablerede religioners magtmæssige strukturering og organisering heller ikke lades ude af betagtning - lige så lidt iøvrigt som politiske ideologiers magtudøvelse. Eksistens-problemer er på det fuldt bevidste og oplyste plan reelt altid en vedvarende konfrontation mellem magtaspektet og åndsaspektet i samfundet.

Her spiller det i vore dage ind at de officielle kirkelige instanser i den vestlige verden (lige som de officielle instanser i den islamiske verden) er kommet i stadig større krise, fordi de gennem århundreder har holdt på en absolut dualisme mellem ånd og materie. Den har bevirket en fatal splittelse i kulturlivet mellem den dennesidige tilværelse med dens mange konflikter og et eller andet dybtliggende håb om et fremtidigt liv i fuldkommen paradisisk form, en utopi som også de verdslige ideologier deler. I Europa har kirken bevidst undsagt videnskaben og naturvidenskaben såvel som den nye dybdepsykologi uden at bekymre sig om at mennesket ikke kan leve med en dybtgående spaltning i sin eksistens. Og det må der nu gøres op med.

Såvel den katolske som den protestantiske kirke har gjort sig skyldige i store og fatale fejl i den europæiske kulturhistorie - jf. Vilh. Grønbechs og Konrad Lorenz' kulturopgør. Og den almindelige danske folkekirke er endda sunket helt ned i ligegyldighedens lilleverden. Alle går uden om dybdepsykologien og erkendelsespsykologien. Men de store kulturelle og eksistentielle problemerne består, og de ses skarpt i den katolske kirkes kamp for overlevelse, troværdighed og fornyelse.

Skal man forstå hvad kampen går ud på, må man imidlertid prøve at sætte sig ind i dens væsen og historie - og det er formålet med dette udvalg af artikler fra Jernesalt om Frans af Assisi, Maria- eller Madonnadyrkelsen, fromheden som sådan og ikke mindst om Johannes Paul 2. som var pave i nogle vigtige årtier og som vitterligt var en stor kulturpersonlighed - men som heller ikke begav sig ind i det 21. århundrede hvad angår oplysthed.

Essayene og artiklerne i denne e-bog er lettere opdaterede udgaver af tekster fra www.jernesalt.dk, og som sædvanligt forekommer der gentagelser, så de kan læses uafhængigt af hinanden.

Anledningen til denne udgivelse er selve pavevalget og de mulige virkninger det kan få ikke blot for den kriseramte katolske kirke, men også for den almene kultursituation og -kamp i Europa. Pavevalget understreger behovet for dybtgående religiøs og eksistentiel nytænkning i h e l e Europa.NB! Bogen er udgivet i pdf-format og kan ses på computere og iPads med Microsoft-Office programmer, Adobe Readers eller Saxo Reader eller tilsvarende, men tilpasses ikke specielt til de forskellige læsemediers skærmstørrelse.

Et eksemplar af bogen bestilles ved mail til forfatteren ejvindhoej@newmail.dk, så sendes den vederlagsfrit som vedhæftet fil.Henvisninger:Relevante artikler på Jernesalt:Artikler om Religion
Artikler om Eksistens
Artikler om Sekularisering
Artikler om SamfundRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal